هیئت مؤسس بیمارستان ناظران

1.      علی ناظران

2.      غلامرضا بهزادیان

3.      اصغر افراسیابی گرگانی

4.      حمید مستشاری

5.      فاطمه ورشویی تبریزی

6.      احمد کمال الدینی

7.      محمدرضا قوام نصیری

8.      فاطمه حقیقت

9.      زهرا گلشن آرا

10.  محمود دل آسائی مروی

11.  حمید مجیدی ایوری...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید