انتقادات و پیشنهادات
به مصداق آیه شریفه و امر هم شوری بینهم مدیران انجمن همیشه و همه وقت از پیشنهادات و انتقادات همه اقشار مردم اعم از متخصیص، کارشناسان، بیماران، همراهان ایشان و همه مردم کمال استفاده و بهره برداری را برده اند و این امر را عامل موفقیت خود در همه عرصه ها اعم از درمانی، پیشگیری و حمایتی می دانند و کوشیده همه این تجربیات گران سنگ را جمع آوری و در اختیار همه آنانی که در راه کمک به بیماران سرطانی در سراسر ایران اسلامی قدم بر می دارنند، بگذارند لذا برای سهولت در این امر بسترهای مناسبی را جهت ارتباط موثر سریع و آسان تدارک دیده اند.
پیشنهادات و انتقادات


...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید