گزارش شماره 3 - تاریخ 94/8/1

تحلیل کنترل پروژه

با افزایش تعداد نیروی انسانی فعال در کارگاه از میانگین 50 نفر در روز طی دو ماه گذشته به حدود 85 نفر نسبت به اجرای اسکلت بتنی بلوک C در دو ماه تهیه این گزارش اقدام و ضمن تکمیل آن در تراز منفی اجرای بخشی از سقف بلوک B نیز محقق شده است. افزایش حجم بتن ریزی سازه ای از حدود 3000 متر مکعب به 3600 متر مکعب در مقایسه به دو ماه قبل، همچنین انجام 8000 مترمربع قالببندی، 400 تن آرماتور بندی و تکمیل بخش عمده فونداسیون و دیوارهای حائل بلوک های C و B در دو ماه تهیه این گزارش، پیشرفت 20 درصدی را برای پروژه طی دو ماه رقم زده است. بر این اساس پیشرفت واقعی و پیشرفت طبق برنامه زمانبندی پروژه تا مورخ 94/7/31 به قرار جدول زیر می باشد.

 

عملیات اجرایی کل پروژه پیشرفت طبق قرارداد 20ماهه برای اجرای کل سازه پیشرفت طبق برنامه زمان بندی 15 ماهه برای کل سازه پیشرفت واقعی سازه پروژه پس از گذشت 5 ماه از شروع پروژه
  22% 37% 38%

اعداد فوق خبر از هماهنگی پیشرفت واقعی پروژه با برنامه زمانبندی پیشنهادی پیمانکار (ستون دوم و سوم جدول فوق) دارد، این در حالی است که بر اساس مفاد قرارداد مدت زمان 20 ماه جهت تکمیل سازه بیمارستان در نظر گرفته شده است، بنابراین می توان ادعا نمود پروژه در حالت فعلی حدود 16% از توافقات قراردادی جهت تکمیل سازه پیش افتاده است (مقایسه ستون اول و ستون سوم جدول فوق).

نمودار S-curve پروژه بیمارستان انکولوژی عباس ناظران

پیشرفت پروژه به روایت تصویر...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید